poniedziałek, 28 maja 2012

Sprawdziliśmy szkoły

Chcąc sprawdzić, jak małopolskie szkoły przygotowane są do przyjęcia sześciolatków, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę w szkołach podstawowych, sześcioletnich ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno–Wychowawczych. W badaniu wzięły udział 1223 szkoły z terenu województwa małopolskiego, w tym 1193 szkoły publiczne i 30 szkół niepublicznych. Poniżej przedstawiamy Państwu w skrócie wyniki naszego badania.


Spośród 1223 szkół z terenu województwa małopolskiego biorących udział w badaniu, ofertę edukacyjną dla dzieci sześcioletnich przygotowały 1092 szkoły.
Do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013 w Małopolsce zostało zapisanych ogółem 4706 dzieci spośród 32 652 urodzonych w 2006 roku. W 1002 szkołach publicznych i 25 szkołach niepublicznych edukacja dzieci sześcioletnich odbywa się w oddziałach mieszanych wspólnie z dziećmi siedmioletnimi, a w 134 szkołach publicznych i 4 niepublicznych edukacja jest zorganizowana w inny sposób, co stanowi 11,28%.

89% szkół z terenu województwa małopolskiego, które wzięły udział w badaniu, przygotowało ofertę edukacyjną dla dzieci sześcioletnich i upowszechnia ją poprzez: tablice informacyjne, ulotki, strony internetowe szkoły i organu prowadzącego, lokalną prasę. Dyrektorzy wymieniają zebrania z rodzicami sześciolatków oraz spotkania indywidualne. Tylko w 39% szkół uczestniczących w badaniu organ prowadzący zwrócił się do rodziców z pisemną informacją na temat możliwości rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie.

74% szkół, które wypełniły ankietę, prowadzi diagnozę procesu adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole. Tylko w 40% szkół opracowano program adaptacji dzieci sześcioletnich. Dzieci sześcioletnie uczęszczające do szkół województwa małopolskiego najsłabiej radzą sobie w sferze emocjonalnej. Słabo wypada również samodzielność i przestrzeganie norm i reguł współżycia w grupie.

W zdecydowanej większości szkół sale lekcyjne, w których odbywają zajęcia dzieci sześcioletnie, są podzielone na część edukacyjną i rekreacyjną. 93% szkół umożliwia dzieciom pozostawienie podręczników i przyborów w sali lekcyjnej. W 77% szkół uczestniczących w badaniu uczniowie mają dostęp do zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku. Tylko w 31% szkół uczestniczących w badaniu organ prowadzący organizuje dowóz dzieci sześcioletnich do szkoły. 61% ankietowanych szkół organizuje opiekę świetlicową dla dzieci sześcioletnich. W 86% szkół uczestniczących w badaniu ankietowym dzieci mają możliwość korzystania z posiłków.

Ankieta, jaką przeprowadziliśmy, pozwoliła nam sprawdzić nie tylko to, jak przygotowane są szkoły. Przede wszystkim zależało nam na tym, aby sprawdzić zaangażowanie szkół i samorządów w upowszechniani akcji zapisywania sześciolatków do szkoły. Z wyników - oczywiście wyciągniemy wnioski i będziemy o nich państwa informować.

5 komentarzy: